حضور دبیر پویش ملی مشق احسان در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک