حضور دبیر پویش ملی مشق احسان در برنامه سیمای خانواده شبکه یک