ارتباط تلفنی برنامه دوربین امید با دبیر پویش مشق احسان